Kodeks Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych GMP/GHP

GMP

Dobra Praktyka Produkcyjna (ang. Good Manufacturing Practice) to system oparty na procedurach produkcyjnych, kontrolnych oraz zapewnienia jakości gwarantujących, że wytworzone produkty spełniają określone wymagania jakościowe.

GHP

Dobra Praktyka Higieniczna (ang. Good Hygiene Practice) obejmuje zasady zawarte w zakładowych Kodeksach firm sektora żywnościowego, w tym materiałów do kontaktu z żywnością, a służące do zapewnienia wyrobom właściwej jakości zdrowotnej. Zasady te dotyczą aspektów higienicznych. Dobra Praktyka Higieniczna jest obowiązkowym narzędziem utrzymania czystości i porządku oraz samokontroli zakładu.

Zakres Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych